تبلیغات
موسسه فرهنگی مادر عایشه (رض) - دوست خوبم بیا با فقه و چند مسائله فقهی آشنا بشیم، با چندخط...
دوست خوبم بیا با فقه و چند مسائله فقهی آشنا بشیم، با چندخط...

 

1-فقه یعنی چه؟فقه در لغت به معنی دانش است و به معنی زیرکی نیز بکارمی رود.

2- علم فقه چیست؟علمی است که از احکام شرعیه و فرعیه و عملیه بحث می کند،احکامی که از دلایل تفضیلی گرفته شده باشد.

3-اقسام احکام فقه حنفی چیست؟1-فرض2-واجب3-سنت4-مستحب5-مباح6-مکروه7-حرام

4-فرض در لغت یعنی چه؟در لغت به معنی قطع و اندازه گیری و گاهی به معنی یقین استعمال می شود.

5-فرض در اصطلاح شریعت یعنی چه؟ حکمی است که به دلیل قطعی و غیر قابل انکار ثابت شده و عمل به آن بر مسلمان لازم است. مانند:نمازهای پنجگانه ،روزه ماه

 

1-فقه یعنی چه؟فقه در لغت به معنی دانش است و به معنی زیرکی نیز بکارمی رود.

2- علم فقه چیست؟علمی است که از احکام شرعیه و فرعیه و عملیه بحث می کند،احکامی که از دلایل تفضیلی گرفته شده باشد.

3-اقسام احکام فقه حنفی چیست؟1-فرض2-واجب3-سنت4-مستحب5-مباح6-مکروه7-حرام

4-فرض در لغت یعنی چه؟در لغت به معنی قطع و اندازه گیری و گاهی به معنی یقین استعمال می شود.

5-فرض در اصطلاح شریعت یعنی چه؟ حکمی است که به دلیل قطعی و غیر قابل انکار ثابت شده و عمل به آن بر مسلمان لازم است. مانند:نمازهای پنجگانه ،روزه ماه مبارک رمضان و...

6-واجب در لغت یعنی چه؟ واجب در لغت به معنی لازم و ثابت است.

7- واجب در اصطلاح شریعت یعنی چه؟عملی است که انجام دادن آن ضروری و لازم باشد.

8-فرق میان فرض وواجب چیست؟ منکر فرض کافر می گردد و منکر واجب کافر نمی گردد.

9-سنت در لغت یعنی چه؟به معنی راه و روش و در اصطلاح به گفتار و کردار و اعمال پیامبر(ص) گفته می شود.

10-سنت در اصطلاح فقه یعنی چه؟ در اصطلاح فقه سنت حکمی است که بروجوب آن دستور صریحی از قرآن و حدیث متواتر وجود نداشته باشد ولی پیامبر(ص)گاهی خود به آن عمل کرده باشند. مانند نمازهای سنت یومیه

11- مستحب در لغت یعنی چه؟به معنی عملی پسندیده است.

12- مستحب در اصطلاح فقه یعنی چه؟به حکمی اطلاق می شود که انجام دادن آن ثواب دارد و ترک آن گناه ندارد. مثل: مسح گردن.

13- فرق سنت ومستحب در چیست؟ شخصی که سنتی را ترک کند مستوجب سرزنش میگردد ولی کسی که عمل مستحبی را ترک کند مرتکب گناه نمی شود و مستحق سرزنش نمی گردد.

14- مباح در لغت یعنی چه؟در لغت به معنی روا و حلال می باشد .

15-مباح در اصطلاح فقه یعنی چه؟ در اصطلاح فقه مباح عملی است که انجام دادن وانجام ندادن آن یکسان است. مانند: خریدوفروش و...

16-حرام یعنی چه؟حرام به معنای ناروا است.

17- حرام در اصطلاح یعنی چه؟در اصطلاح حرام عملی را می گویند که به دلیل قطعی (قرآن و حدیث) منع شده باشد و انجام دادن آن موجب عذاب آخرت می گردد ومنکر آن کافر است. مثل: کم فروشی ،دروغ گفتن و غیبت و...

18- مکروه یعنی چه ؟ عمل ناپسندی است که ترک آن بهتر است و انجام دادن آن کیفر دارد.

19- اقسام مکروه چیست؟1- مکروه تحریمی 2- مکروه تنزیهی3- مکروه طبعی

20- مکروه تحریمی یعنی چه؟ مکروهی است که به حکم شریعت ممنوع شده باشد ولی درجه حرمت آن از حرام پایین تر است ما نند: نماز در زمین غصبی و..

21-مکروه تنزیهی یعنی چه؟مکروهی است که ترک آن بهترازعمل به آن است،عمل به آن موجب عذاب نمی گردد. مانند: خوردن روده و شکمبه گوسفند و...

22-مکروه طبعی یعنی چه؟ مکروهی است که دراصل حلال است ولی طبع انسان آن را نمی پسنددمثل:افتادن آب دهان در غذا.

23- فرق حرام ومکروه تحریمی چیست؟ حرام امری است که با حلال شمردن آن شخص کافر می شود.مثل : شمردن گوشت خوک یا شراب- مکروه تحریمی امری است که با حلال شمردن آن شخص کافر نمی شود. مثل :استفاده از لباس های ابریشمی برای مردان .

24-طهارت در لغت یعنی چه؟در لغت به معنای نظافت و پاکی است.

25-طهارت در اصطلاح فقه یعنی چه؟پاک کردن بدن از نجاست حقیقی و حکمی.

26-اقسام طهارت نمازگزارچیست؟1-طهارت بدن نمازگزار2-طهارت مکان نمازگزار3-طهارت لباس نمازگزار.

27-انواع طهارت چیست؟1-وضو2-غسل3-تیمم.

28-فرائض وضوچیست؟شستن صورت از محل رویش موی سرتا چانه وازنرمه گوش تا نرمه گوشدیگر2-شستن دستها تا انتهای آرنج3-مسح یک چهارم سر4-شستن پاها تا قوزک پا.

29-سنت های وضو چیست؟ 1-گفتن بسم الله2-شستن دستها تا مچ3-شستن دهان4-شستن بینی5-مسح گوشها6-خلال ریش7-خلال انگشتان8-سه بار شستن هر یک از اعضاء9-مسح تمام سر 10-مسواک زدن.

30-مستحبات وضوچیست؟1-نیت2-رعایت ترتیب در وضو3-شستن دست و پا از سمت راست 4-مسح گردن.

31-باطل کننده گان وضوچیستند؟1-خارج شدن ادرار و مدفوع و باد از مخرج2- استفراغ به حدی که دهان را پر کند3-خارج شدن خون و چرک وامثال آن از بدن به صورتی که از محل خود به اطراف جاری شود 4-خوابیدن به طوری که گوش نشنود و چشم نبیند.

32-فرائض غسل چیست؟1-شستن دهان2-شستن بینی3-یکبار شستن تمام بدن.

33-سنت های غسل چیست؟1-شستن دست ها تا مچ2-إستنجاء و دورکردن نجاست ازبدن3-وضوگرفتن قبل ازغسل4-نیت5-سه بارشستن بدن

34- دلایلی که موجب غسل می شوند؟1-خروج منی در خواب یا بیداری بگونۀ جهیدن و احساس شهوت و با خوشی همراه باشد،2-داخل شدن آلت تناسلی مرد در آلت تناسیلی زن اگرچه انزال صورت نگیرد.3-تمام شدن مدت حیض در زنان4-تمام شدن مدت نفاس در زنان

35-حیض چیست؟خارج شدن خون از بدن زن ماهی یک مرتبه که از سه تا ده روز می باشد.

36-نفاس چیست؟خارج شدن خون بعداز زایمان که مدت آن حداکثر چهل روزاست.

{توضیح:زنی که دارای عادت معینی است ولی گاهی استثنائأ از عادت خود بیشترخون می بیند،مدت آن اگرازده روز بیشترنشد حیض است ولی اگراز ده روز تجاوز کردایام عادتش حیض وبقیه استحاضه است.}

. . . التماس دعای خیرتان . . .